Via deze privacyverklaring wil GRAYVIS LOGISTICS B.V.  inzicht geven hoe wij met de persoonsgegevens van onze cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers, belangstellenden en andere relaties omgaan.

 

Vanaf 25 mei 2018 zal Grayvis Logistics B.V.  gevestigd te madame Curiestraat 10 , 2171 TW in Sassenheim , zoals elke andere entiteit die persoonsgegevens binnen de Europese Unie verwerkt, verplicht zijn om de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement toe te passen en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (ook bekend als de AVG).

Als een entiteit die beslist over het doel en de manier van gegevensverwerking, gebaseerd op de gesloten overeenkomst, zijn wij (in de zin van de genoemde verordening) de beheerder van uw persoonlijke gegevens, met betrekking tot de

persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt over de afgeleide Gebruikersaccounts (gemaakt voor werknemers en collega’s) en gegenereerd als gevolg van het gebruik van de diensten met onze software, zijn wij de zogenaamde Verwerker en/of Beheerder.

Uit bezorgdheid en om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen hebben wij een mailadres aangemaakt op: info@Grayvis.nl (we zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen). Indien wenselijk kunt u contact opnemen met door een e-mail naar info@grayvis.nl te sturen.

 

 • Grayvis Logistics verwerkt de door u aangeleverde gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de door u aangevraagde service. Omdat wij de gegevens niet actief verwerken, is het voor u niet noodzakelijk om een verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten.
 • Deze verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Grayvis Logstics verwerkt in het kader van haar dienstverlening.
 • Wij verwerken persoonsgegevens zodat we kwalitatieve diensten, service en actuele data onze klanten kunnen leveren.
 • Wij vragen alleen die gegevens, die wij nodig hebben voor de desbetreffende werkzaamheden of diensten.
 • Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen.
 • Wij geven of verkopen de gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat voor de afhandeling van de dienstverlening noodzakelijk is en als vanzelfsprekend geldt.
 • Aan deze derde partijen stellen wij hoge eisen ten aanzien van het beschermen van de persoonsgegevens. Wij controleren regelmatig of die partijen voldoen aan de eisen die wij aan hen stellen.
 • Vanzelfsprekend nemen wij zelf ook de noodzakelijke beschermende maatregelen, zodat we kans op verlies of onbevoegde toegang zo klein mogelijk maken.
 • Binnen de organisatie zorgen we dat alleen de personen die toegang tot de gegevens nodig hebben voor het leveren van diensten of het administratief afhandelen van hiervan. Via Mevr. Van der Weiden kunt u schriftelijk inzage vragen wie er toegang tot uw gegevens heeft.
 • Als u onjuistheden in uw gegevens hebt geconstateerd heeft u recht de gegevens te laten corrigeren. Wij zullen binnen alle redelijkheid zorg dragen dat de gegevens op de voorkomende locaties worden aangepast.
 • Indien u gebruik wilt maken van uw recht om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen zullen wij daar invulling aan geven, zolang dat niet strijd is met wettelijke kaders of het de dienstverlening in gevaar brengt. Dit alles binnen de redelijkheid van de mogelijkheden.
 • Als het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze ook weer intrekken, uitzonderingen daargelaten. Vanzelfsprekend kunnen we de verwerking niet met terugwerkende kracht ongedaan maken. De verwerking zal, indien mogelijk conform wet- en regelgeving vanaf moment van intrekking worden stopgezet en de gegevens zullen daar waar mogelijk worden verwijderd.
 • Deze privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die Grayvis Logistics over u verzamelt in het kader van het aanbieden van onze diensten en de gegevens die door u vrijwillig worden doorgegeven.